The Executives

Trustees


Soli. Smt. Vijaya Diwekar

Shri. Pravin Katvi

Smt. Achala Joshi

Shri. Satishchandra Mhatre

Shri. Prakash Page

President


Shri. Madhu Mangesh Karnik

Vice Presidents


Shri. Madhav Khadilkar

Shri. Gurunath Dalvi

Shri. Atchyut Phadke

Shri. Amod Usapkar

Chief Secretary

Chief Executive

Treasurer


Dr. Bal Bhalerao

Smt. Usha Tambe

Smt. Asha Mulgaonkar

Secretary
Literature Wing

Secretary
Theatre Wing

Secretary
Sangha Mandir Wing


Dr. Smt. Ujjwala Mehendale

Shri. Subhash Bhagwat

Shri. Dilip Bhatawadekar

Executive Committee

Dr. Bal Bhalerao, Smt. Asha Mulgaonkar, Prof. Usha Tambe, Dr. Ujwala Mehendale, Shri. Subhash Bhagwat, Shri. Dilip Bhatawadekar, Shri. Manohar Soman, Shri. Vilas Mhamankar, Shri. Ashok Bendkhale, Shri. Chandrashekhar Ghokhle and Shri. Rohidas Pange.

Co-opted Members : Shri. Swamikumar Banavalikar, Prof. Suhasini Kirtikar.

Governing Body

Shri. Eknath Avhad, Shri. Arvind Karpe, Prof. Suhasini Kirtikar, Smt. Monika Gajendragadkar, Shri. Chandrashekhar Gokhale, Shri. Sudhir Thakur, Prof. Usha Tambe, Shri. Praveen Dhairyawan, Shri. Umesh Padalkar, Shri. Narayan Paradkar, Shri. Pramod Pawar, Shri. Arvind Pilgaonkar, Smt. Mangala Pandit, Shri. Rohidas Pange, Shri. Narendra Pathak, Shri. Swamikumar Banavalikar, Smt. Pratibha Biswas, Shri. Ashok Bendkhale, Shri. Subhash Bhagwat, Shri. Yashwant Bhide, Shri. Dilip Bhatawadekar, Dr. Bal Bhalerao, Dr. Ashwini Bhalerao Gandhi, Smt. Asha Mulgaonkar, Dr. Shashank Mulgaonkar, Smt. Shakuntala Mulye, Dr. Ujjwala Mehendale, Shri. Vilas Mhamankar, Shri. Suhas N. Veerkar, Shri. Padmakar Shirvadkar, Shri. Madhukar Shejvalkar, Smt. Pratibha Saraf, Shri. Jayaraj Salgaonar, Shri. Manohar Soman, Smt. Savitri Hegde.

Co-opted Members : Smt. Dhanasri Dharap, Smt. Rekha Narvekar, Mr. Nandakumar Manjrekar, Smt. Shailaja Mhatre.